polityka
prywatności

INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO OKREŚLONEGO W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Centrum Medycznym Prima Med jest firma Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Szydlarska ul. Grójecka 19/25/123 02-021 Warszawa NIP 822 187 3676.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit.d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. Ponadto administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone przez monitoring przychodni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzmocnienia nadzoru nad przechowywanymi danymi osobowymi. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez administratora działalności leczniczej w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Okres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych odnoszących się m.in. do kwestii podatkowych i księgowych a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione biuru rachunkowemu realizującemu usługi księgowe dla współadministratora. Mogą być także udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 2 w szczególności:
- laboratorium realizujące badania analityczne (specjalistyczne) na podstawie odrębnych umów - uwzględniających zmiany w prawodawstwie wynikające z wejścia w życie RODO;

5. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o skierowanie pisemnego oświadczenia na adres Centrum Medyczne PRIMA MED, ul. I. Daszyńskiego 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Jednocześnie informuję, że posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Polityka prywatności

Zamknij
tel. 662 990 222